HAC YOLCULUĞUNDAN HAK YOLCULUĞUNA

İLİ : GENEL

TARİH : 28.08.2015

HAC YOLCULUĞUNDAN HAK YOLCULUĞUNA

Kardeşlerim!

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya, gerek de uzak yollardan binekler üzerinde sana gelsinler.”1

Aziz Müminler!

Yüce Rabbimizin lütfuyla yeni bir hac mevsimine erişmiş bulunuyoruz. Yıllardır hasretiyle yanıp tutuştukları Kâbe’ye kavuşmak, İslam’ın beş esasından biri olan hac ibadetini yerine getirmek üzere kardeşlerimizi kutsal topraklara uğurluyoruz. Bu vesileyle bütün müminlerin yapacakları haccın makbul ve mebrur olmasını Rabbimizden diliyoruz.

Muhterem Kardeşlerim!

İbadetler, Müslüman kalma şuurumuzu diri tutan ve bizi Allah’a yaklaştıran kulluk görevlerimizdir. İbadetlerimizden biri olan hac da niyetin karara, kararın eyleme dönüşmesinin adıdır. Hac, ihram, telbiye, mikât, tavaf, sa’y, vakfe ve kurban ile adeta bir semboller haritasıdır. Bu sembollere yüklenen anlamlar bilinerek ve hikmeti kavranarak yerine getirilecek bir hac, insanı baştan aşağı değiştirip yeniler. Gönlün Allah’a bağlanıp, her türlü kötülükten uzak durularak yerine getirilen hac, mümini her türlü günahlardan arındırır. Efendimiz (s.a.s)’in ifadesiyle böyle bir Haccın karşılığı da cennettir.2

Kardeşlerim!

Hac, tam anlamıyla Âlemlerin Rabbine teslimiyettir; Allah’a itaatkâr, sadık bir kul olmaya adanıştır. Hac, “Allah’tan gelip O’na dönecek”3 olmanın idraki ile kulun Rabbine yönelişidir; sadece O’nun emri olduğu için ve yalnızca O’nun hoşnutluğunu kazanmak üzere yola koyulmasıdır. Bu yolculukta gaye, Kâbe’den öte Kâbe’nin sahibinin rızasına kavuşmaktır. Âşıkla maşukun, sevenle sevilenin vuslatıdır hac. Allah’ın muhabbetiyle Allah’ın evini ziyaret etmek, mümin için ne yüce bir şereftir. “Rahman’ın misafiri” olarak anılmak, hac yolcusu için ne büyük bir onurdur.

Hac, büyük bir imtihandır. Bu ibadet boyunca mümin, bedeniyle, malıyla ve tüm benliğiyle Allah yolunda zorlu bir mücadeleden geçer. İnsanlarla ilişkisinde sabır ve sükûnetle hareket etmeye, ahlaki bir olgunluk sergilemeye çaba gösterir. Bu yönüyle hac, müminlere sabrı, fedakârlığı, cömertliği öğretir.

Kardeşlerim!

Hac, aynı zamanda bir arınmadır. Mümin, hac ibadetiyle Allah’ın nazargâhı olan gönül evini dünyevi hırs ve tutkuların, nefsani ve şehevi arzuların esaretinden, haset, kin ve nefret gibi kötü duyguların işgalinden kurtarıp arındırır. Böylece tertemiz olan Beytullah’a tertemiz bir gönülle yönelir.

Hac, kardeşlikte buluşmadır. Dilleri, renkleri, ırkları, kültürleri farklı olsa da gönülleri bir, niyet ve gayeleri bir milyonlarca mümin, her yıl İslam kardeşliğinin manevi atmosferinde bir araya gelir. Haccın her adımında, “Müminler ancak kardeştirler.”4 âyeti adeta yeniden can bulur ve mümin gönüllere can verir.

Hac, takvadan başka bir üstünlük olmadığı gerçeğini bizlere gösterir. İnsanların tenlerinin rengine göre ayrıldığı, makam, unvan ve statüye göre değerlendirildiği bir dünyada hac bütün bu farklıları ortadan kaldırır. İslam ümmetinin bir ferdi olmakla mümin, ne kadar geniş bir ailenin mensubu olduğunu hacda yakinen müşahede eder.

Aziz Kardeşlerim!

Bu gün elinde olmayan sebeplerden dolayı her isteyenin hacca gidemediği malumdur. Şunu unutmayalım ki; hacca gidebilmenin sevinci ile gidememenin üzüntüsü arasında Allah katında, hiçbir fark yoktur. Öyle hüzünler vardır ki o hüzünler, kimi zaman Allah katında nice sevinçlerden daha üstündür. Peygamberimiz (s.a.s), “Ameller, niyetlere göredir. Herkese ancak niyet ettiğinin karşılığı vardır”5 buyurmuştur. O halde, önemli olan niyetimizdir. Yüreğimizde Kutlu Belde’ye karşı olan sevginin, hüznün hiçbir zaman eksik olmamasıdır. Mühim olan, Kâbetullah’a muhabbetimizi ve sevdamızı muhafaza edebilmektir. Asıl üzülmemiz gereken, yüreğimizde yönümüzü ve istikametimizi belirleyen kıblemize karşı sevgi ve muhabbetimizin yok olmasıdır.

Kardeşlerim!

Hacca gidebilsek de gidemesek de samimi bir iman, teslimiyet ve sadakat içinde, ruhen, kalben ve lisanen Allah’a kul olmaya gayret edelim. Hac yolcusu olamasak da Hak yolcusu olduğumuzu bir an bile unutmayalım. “Sayılı günler” içinde eda edilen hac biter ama kulluk bir ömür boyu devam eder. Ancak bu dünyada ne kadar yaşarsak yaşayalım, bu ömür de hac günleri gibi sayılıdır. Öyleyse geliniz, bu gerçeği idrak ederek fâni olan dünyaya bağlanmak yerine Bâkî olan Allah’a yönelelim. Rabbimizin huzuruna temiz bir yüzle çıkabilmek ve hesabını verebileceğimiz bir hayat yaşamak yegâne gayemiz olsun.

1 Hac, 22/27. 2 Buhârî, Umre, 1. 3 Bakara, 2/156. 4 Hucurât, 49/10. 5Buhârî, Bedü’l-vahy, 1.

BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN HARCI: KARDEŞLİĞİMİZ

İLİ : GENEL
TARİH : 21.08.2015

BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN HARCI: KARDEŞLİĞİMİZ

Kardeşlerim!
Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah’a ve Rasûlü’ne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra içinize bir korku düşer de heybet ve kuvvetiniz elden gider. Sabırlı olun! Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Müminlerin birbirlerine olan bağlılığı, birbirine kenetlenerek inşa edilmiş bir binanın duvarları gibidir.” 2

İman Bağıyla Gönülleri Birbirine Kenetlenmiş Aziz Kardeşlerim!
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz (s.a.s)’in bizlere takdim ettiği en önemli değerlerden biri şüphesiz kardeşliktir. Bu kardeşlik, dilleri, renkleri, ırkları, coğrafyaları farklı olmakla beraber; inançları, sevinçleri, hüzünleri, idealleri ve umutları bir olanları birbirine sımsıkı kenetleyen iman kardeşliğidir. Bu kardeşlikte birlik ve beraberliği, onur ve haysiyeti zedeleyen mezhep, meşrep, cehalet ve asabiyete asla yer yoktur. Bu kardeşlikte cana, mala, insan hayatına kastetmek kesinlikle yoktur. Bu kardeşlik, üstünlük yarışını, ötekileştirmeyi, ezmeyi, yok saymayı mübah gören bir kardeşlik değildir. Bu kardeşlik, “ben” i “biz”, “binler” i “bir” yapan, adalet, merhamet, muhabbet ve paylaşma gibi yüce değerlere dayanan bir kardeşliktir.Bu kardeşlik, asırlardır, mazlumlara, masumlara, mağdurlara ümit olan bir kardeşliktir. Bu kardeşlik, Peygamberimiz (s.a.s)’in Veda Hutbesinde “Ayaklarımın altına alıyorum” dediği asabiyet, cehalet, fitne, fesat, ayrılık ve gayrılığı yok eden bir kardeşliktir.
Peygamber şehri Medine’de Evs ve Hazreç kabîleleri arasındaki târihî mücâdeleyi sona erdiren ve onları kaynaştıran bu kardeşliktir. Ensar ile Muhacir arasında görülen, tarihte eşi ve benzeri bulunmayan, tüm çağlara damgasını vuran kardeşlik, işte bu kardeşliktir.
Bedir’de, Malazgirt’te, İstanbul’un fethinde, Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da aynı Allah’a, aynı peygambere, aynı kitaba inanan, aynı kıbleye yönelenleri aynı idealler uğrunda bir araya getiren işte bu kardeşliktir. Bin yılı aşkın süredir millet olarak bizi bir arada ve diri tutan, bu kardeşlik bağıdır.

Kardeşlerim!
Asırlardır doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle aziz milletimizin en önemli harcı olan kardeşliğimiz son zamanlarda bir kez daha hedef alınmıştır. Birçok mihrakın güdümünde olan gözü dönmüş terör, ülkemizin huzurlu havasını ortadan kaldırmak üzere yeniden harekete geçmiştir. Neredeyse her gün bir şehit cenazesi, memleketimizin birlik ve esenliği üzerine kara bir haber olarak düşmektedir. Bu haberler, milletçe ihtiyaç duyduğumuz kardeşliğin husumet ve nefretle yer değiştirmesinde ne yazık ki bir hayli etkili olmaktadır.

Kıymetli Kardeşlerim!
Biz, geçmişten günümüze din için, vatan için, bayrak için, ezan için, hasılı kutsal değerlerimiz için yüzlerce, binlerce şehit verdik. Ancak her seferinde Rabbimizin, “Biz Allah’ın kullarıyız ve O’na döneceğiz.”3 hükmüne gönülden teslim olduk. “Eğer inanıyorsanız üstün gelecek olan sizlersiniz”4 âyetinin mesajıyla yolumuza ümitle ve kararlılıkla devam ettik. Bir binanın yapı taşları gibi sevinçte kederde, varlıkta yoklukta her zorlu süreçte kardeşler olarak birbirimize sımsıkı kenetlendik. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi, gücümüzü fitne ve husumetle yok etmek isteyenlere karşı asla fırsat vermedik. Yüreklerimizi dağlayan elim hadiselerin yaşandığı şu zorlu günlerde hepimize düşen, bir kez daha birbirimize sımsıkı kenetlenmektir; dinimiz, güzel ülkemiz, milletimiz ve kardeşliğimiz üzerinde oynanan oyunlara izin vermemektir.

Kardeşlerim!
Geliniz, ülkemizin etrafının ateş çemberine döndürüldüğü şu günlerde birliğimizin, dirliğimizin kıymetini bilelim. Her türlü saldırı, oyun, tuzak ve plan karşısında birbirimize ensâr ve muhacir olalım. Kur’an-ı Kerim ve Efendimiz (s.a.s)’in bizden istediği kardeşler olmakla mükellef olduğumuzu asla unutmayalım!
Geliniz, cahiliye asabiyetinin ürünü olan ve kardeşi kardeşe kırdırmak için körüklenen fitne ateşini basiret, hikmet, bilgi ve irfanla söndürelim! Muhabbetin her türlü düşmanlığa galip geleceğini bilelim. Her daim olduğu gibi bugün de Hakkın, hukukun, adaletin, ahlak ve faziletin tarafında yer alalım.

Kardeşlerim!
Masum canların katledilmesine sebep olanlar, kardeşlik ve huzurumuza saldıranlar bunun hesabını elbette bir gün Allah’a vereceklerdir. Ancak aziz milletimiz, bu zihnî ve kalbî parçalanmayı asla hak etmemektedir. Zira huzura ve ümit vadeden yarınlara sadece ülkemizin ve milletimizin değil, umutlarını bu ülkeye ve bu millete bağlayan tüm mağdur, masum ve mazlumların, hâsılı tüm müminlerin ihtiyacı var. Şunu bilelim ki; bu ülkeye düşecek ateş, sadece bu topraklarda yaşayanların değil, dünyanın yedi iklim dört köşesinde yaşayan tüm mazlumların da bağrını yakacak, yarınlarını yok edecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle hutbeme son verirken, vatan, bayrak, millet ve mukaddes değerler için hayatının baharında toprağa düşen kahraman şehitlerimize Yüce Rabbimizden rahmet, gazilerimize acil şifalar, ailelerine de sabr-ı cemil diliyorum. Unutmayalım ki; onlar, sadece anne ve babalarının, ailelerinin değil, aziz milletimizin şehit ve gazileridir.

1 Enfâl, 8/46. 2 Buhârî, Salât, 88; Müslim, Birr ve Sıla, 65. 3 Bakara, 2/156. 4 Âl-i İmrân, 3/139.

74th Retro Car Parade Held in New York

Proin eu purus eget purus venenatis placerat volutpat vitae nulla. Duis vel tempus orci. Proin commodo aliquet diam, at tempor justo. Suspendisse sit amet aliquam nisi. Vestibulum a elit ipsum. Morbi interdum metus eget diam suscipit, nec commodo sapien scelerisque. Integer urna leo, auctor ac enim at, ornare mattis nunc. Morbi finibus risus ut libero tincidunt faucibus.

The most beautiful cars ever made are all in one place today

Nullam eget nibh nibh. Phasellus eleifend magna vitae neque maximus, consectetur luctus nibh vestibulum. Quisque ornare ipsum nec auctor congue. Nunc ac elementum nisl. Aliquam non lectus non leo facilisis faucibus nec non ligula. Vivamus suscipit turpis risus, a hendrerit nibh sodales id. Cras tincidunt, leo et vulputate ornare, nisi sapien blandit justo, in congue justo nulla non ex mauris ultrices gravida.

Donec accumsan magna ut pulvinar pretium.
Photo by Nadine A. Gardner

Fusce gravida turpis eu scelerisque placerat. Sed ac metus massa. Praesent nec felis varius, tristique risus quis, sollicitudin nisl. Mauris sem nunc, placerat eget sapien at, consectetur tempus massa.

The beauty of the past

Ut vehicula nisi consectetur augue condimentum, eget auctor massa viverra. Aenean scelerisque tellus at molestie dictum. Fusce lobortis eu lorem id maximus. Duis feugiat ex ligula, id egestas velit finibus nec.

Phasellus et felis suscipit, consectetur leo vel, pellentesque orci. Aenean aliquam ultricies ultrices. Phasellus ac sodales nulla, a dignissim diam. Praesent efficitur euismod tincidunt. Curabitur vitae turpis in justo.

Donec pretium dapibus justo at fermentum. In nisi lorem, iaculis quis leo imperdiet, convallis mattis nunc. Nulla lobortis dui in ligula tempor volutpat. Praesent varius consectetur arcu ut aliquet. In pretium elit et tortor ultrices congue. Ut scelerisque ut metus at fermentum. Aenean vesti porta urna, vitae finibus ipsum ultrices eu orci nunc eget ante. Cras porttitor condimentum imperdiet.

Curabitur congue, lectus tincidunt ornare pharetra, elit metus faucibus massa, rutrum volutpat orci nunc eget ante. Donec eu sem vel mauris ultrices gravida.

Sed vitae elit nec nunc ultricies mattis. Nulla efficitur velit est, non varius quam gravida ac. Praesent ultrices est nec ligula pulvinar scelerisque. Mauris ex dolor, tincidunt ut ante sit amet, posuere porttitor dui. Vestibulum iaculis dui nec laoreet bibendum.

Aliquam tempor orci at leo malesuada congue. Integer varius viverra lobortis.
1970’s Lancia in all its glory. Photo by Nadine A. Gardner

Nulla ac hendrerit nulla. Vivamus facilisis, orci a rutrum faucibus, erat ipsum vehicula ipsum, faucibus finibus lectus ante nec orci. Fusce pharetra lobortis felis nec eleifend. Curabitur et nibh sem. Praesent consectetur tincidunt libero vel lacinia.

Timeless classic

Suspendisse magna urna, faucibus euismod bibendum et, efficitur at ante. Integer consequat, quam in pulvinar ullamcorper, leo quam consequat turpis, non laoreet augue lacus vel nisl. Donec scelerisque eget mauris sed malesuada. Ut et nibh mollis, pulvinar arcu vel, elementum nunc. Nam dapibus mollis metus, at vulputate quam pellentesque id. Phasellus viverra sem pharetra purus pretium sagittis.

[easy-fans show_total=”0″ hide_title=”1″ columns=”3″ template=”metro” effects=”essbfc-no-effect”]

Whoa, you love reading! Take a moment to join us on social media.
Farmer Boy
Retro car with “Farmer Boy” plate

Quisque venenatis dignissim fermentum. Praesent convallis felis a tellus consectetur, ac mattis elit sodales. Fusce non diam lorem.

Smart investment

Etiam elementum elit nunc, nec interdum lectus maximus id. Proin pulvinar urna in luctus ornare. Pellentesque sagittis lacus quis bibendum pretium. Nunc sagittis eros at dolor finibus, a accumsan ante hendrerit.

Sed massa nulla, ultrices ac nisl eget, pretium tincidunt ante. Donec ultrices aliquam convallis. Cras luctus lectus nec diam interdum ultricies eu quis nunc. Pellentesque quis lacinia ex, id posuere quam.

Aenean eu facilisis tortor. Suspendisse potenti. Proin suscipit felis risus, nec tristique justo gravida quis. Aliquam erat volutpat. Fusce id sodales metus, a pulvinar nibh. Curabitur eu mi felis. Praesent tortor ligula, placerat at quam at, varius euismod sapien. Class aptent us taciti sociosqu ad litora torquent.

In vestibulum, odio et vestibulum pharetra, ex est viverra elit, ac imperdiet ipsum est porta arcu. Suspendisse augue turpis, rutrum sit amet sapien eget, semper ultricies elit. Donec interdum nibh condimentum ante blandit tempor. Vivamus fringilla placerat lectus in efficitur. Vivamus viverra, augue a placerat commodo, nisi ligula congue turpis, imperdiet tempor magna mauris eget metus. In euismod ac libero eu lacinia.

Mauris lobortis, quam ut hendrerit pellentesque, velit urna gravida justo, eget euismod dui est eget arcu. Curabitur congue, lectus tincidunt ornare pharetra, elit metus faucibus massa, rutrum volutpat orci nunc eget ante. Donec eu sem vel mauris ultrices gravida.